ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
- มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562   ถึงวันที่ 3 มิ.ย. 2566
รายการคะแนน
น้อย1 [100 %]
น้อยที่สุด [0 %]
ปานกลาง [0 %]
มาก [0 %]
มากที่สุด [0 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด1

  • น้อย  = 1 คะแนน 100%
  • น้อยที่สุด  = 0 คะแนน 0%
  • ปานกลาง  = 0 คะแนน 0%
  • มาก  = 0 คะแนน 0%
  • มากที่สุด  = 0 คะแนน 0%