ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562   ถึงวันที่ 3 มิ.ย. 2566
รายการคะแนน
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด