ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
- มีขั้นตอนการบริการสะดวก รวดเร็ว มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม
ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562   ถึงวันที่ 3 มิ.ย. 2566
รายการคะแนน
น้อย [0 %]
น้อยที่สุด [0 %]
ปานกลาง1 [50 %]
มาก [0 %]
มากที่สุด1 [50 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด2

  • น้อย  = 0 คะแนน 0%
  • น้อยที่สุด  = 0 คะแนน 0%
  • ปานกลาง  = 1 คะแนน 50%
  • มาก  = 0 คะแนน 0%
  • มากที่สุด  = 1 คะแนน 50%