ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
- มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์การบริหารและมีจุดประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสาร
ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2562   ถึงวันที่ 23 ก.ย. 2566
รายการคะแนน
น้อย [0 %]
น้อยที่สุด [0 %]
ปานกลาง [0 %]
มาก1 [100 %]
มากที่สุด [0 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด1

  • น้อย  = 0 คะแนน 0%
  • น้อยที่สุด  = 0 คะแนน 0%
  • ปานกลาง  = 0 คะแนน 0%
  • มาก  = 1 คะแนน 100%
  • มากที่สุด  = 0 คะแนน 0%