ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
930
ปีนี้
4,946
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,946
ไอพี ของคุณ
34.200.226.179การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ โดยมีนายแถว  เบ้าพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ผู้นำชุมชน โดยมีนายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการการยางแห่งประเทศไทย    เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ  ทั้งนี้ได้มอบหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา แก่โรงพยาบาลสันติสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมและหวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา 

       สำหรับโครงการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกยท. จึงนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อาทิ หุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา และบล็อกปูพื้นจากยางพารา โดยสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน โดยแผ่นยางมีความยืดหยุ่นตัวสูง ทำให้การสัมผัสกับพื้นผิวของการเดินหรือวิ่งลดกระแทกข้อเท้า ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีความหนาสม่ำเสมอ แข็งแรงติดตั้งง่ายสะดวก อายุการใช้งานยาวนาน โดยสนามเด็กเล่นจากยางพาราของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ มีขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ใช้บล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา 4,800 ชิ้น คิดเป็นการใช้ยางธรรมชาติ 1,500 กิโลกรัม ถือเป็นกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดรับกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังหวังสร้างสุขภาพที่ดี แข็งแรง ให้กับเยาวชน และคนในชุมชนอีกด้วย   

       ในโอกาสนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ขอขอบคุุณท่านและคณะที่ได้มอบสิ่งที่ดีๆ กลับคืนสู่สังคมและชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกยท.อย่างแท้จริง

28 กันยายน 2563

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี  ประจำปี  พ.ศ.  2563

01 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
11 สิงหาคม 2563

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

06 สิงหาคม 2563

เชิญชวนร่วมกันใส่เสื้อสีฟ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
05 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็กแรกเกิด-ผู้พิการ-สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
????#ประชาสัมพันธ์ embarassedกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดเว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็กแรกเกิด-ผู้พิการ-สูงอายุ
กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา ตามมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ) ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา
หากไม่แน่ใจว่าตนเองได้รับสิทธิหรือไม่ สามารถตรวจสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม ได้ที่เว็บไซต์ http://covid.m-society.go.th โดยใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลักในการตรวจสอบ
embarassedสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด
กรุงเทพฯ
- สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร.02-651-6534 02-651-6902
- สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 02-642-4336
- สิทธิจากเบี้ยความพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร.1479 หรือ 0-2354-3388 ต่อ 311, 313
23 กรกฎาคม 2563

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สแกน QR Code "ไทยชนะ" ก่อนเข้า - ออก อบต.พงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
#เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้จัดทำและติดตั้ง OR Code "ไทยชนะ" ใว้ ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ #ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านที่เข้าใช้บริการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์
1. สแกนคิว อาร์ โค้ด (QR Code ) เช็คอิน ( Check-in) ก่อนเข้ามาอาคาร
และเช็คเอาท์ (Check - out) ก่อนออกจากอาคาร
2. กรณีประชาชนไม่มีโทรศัพท์มือถือสามารถบันทึกชื่อประวัติการเข้ารับ
บริการในสมุดลงชื่อ ณ จุดบริการ
#ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
17 มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ (ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

16 มิถุนายน 2563

รายงานการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                         ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

รายงานการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562

11 มิถุนายน 2563

อบต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการแจกทรายอะเบท ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยร่วมกับ รพสต.พงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์......

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 265 "เตือนประชาชนช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้น้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ระวังป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย"

10 มิถุนายน 2563

ปิดประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ปิดประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

02 มิถุนายน 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

28 พฤษภาคม 2563

#เงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท อ่านทางนี้จ้า.... #จ่ายครั้งเดียว ไม่ต้องลงทะเบียน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
27 พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ดำเนินการตามนโยบายโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

         องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ดำเนินการตามนโยบายโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ทีมวิทยากร ครู ก. ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มจิตอาสา ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล ถ่ายทอดความรู้และทักษะการปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,440 ชิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


#อยู่บ้าน งดเดินทาง #พกสเปรย์ เจล หน้ากากอนามัยตลอดเวลา #หากจะต้องสัมผัสตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ต้องรีบกลับ อย่าอยู่ข้างนอกนาน
#SAFTชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

31 มีนาคม 2563

ขอประชาสัมพันธ์เลื่อน งดการประชุมประชาคมตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน สอดคล้องเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.พงษ์)
- พัฒนาตำบลแบบเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พบปะผู้คน ค้นหาบุคคลต้นแบบ ทำงานเชิงรุก Bottom up และขอประชาสัมพันธ์เลื่อน งดการประชุมประชาคมตำบลออกไปก่อนนะคะ
- เว้นระยะทางสังคม อยู่กับบ้านให้มากที่สุด
- เราผ่านพ้นวิกฤติพิชิตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันให้ได้

30 มีนาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)