ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
930
ปีนี้
4,946
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,946
ไอพี ของคุณ
34.200.226.179

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ22 เม.ย. 2563
2ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม22 เม.ย. 2563
3ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง22 เม.ย. 2563
4แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 256231 มี.ค. 2563
5แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)30 มี.ค. 2563
6แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)20 มี.ค. 2563
7รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.พงษ์ 25621 ต.ค. 2562
8ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม1 ต.ค. 2562
9ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ต.ค. 2562
10ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ต.ค. 2562
11ประกาศ นโยบายคูณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต อบต.พงษ์ 256010 ก.พ. 2560
12ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อบต.พงษ์ 256019 ม.ค. 2560

1