ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
722
เดือนที่แล้ว
1,100
ปีนี้
3,785
ปีที่แล้ว
7,038
ทั้งหมด
10,823
ไอพี ของคุณ
3.236.6.6

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลทั่วไป


ที่ตั้ง/อาณาเขต


       ตำบลพงษ์อยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดน่าน ระยะทาง 32 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1169 (ถนนน่าน – สันติสุข) และห่างจากที่ว่าการอำเภอสันติสุขไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตามถนน รพช. สาย ภูแยง - นาบัว ทางหลวงหมายเลข 1225 มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

 

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข อำเภอปัว และอำเภอบ่อเกลือ
ทิศใต้          ติดต่อกับ ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

 

เนื้อที่


      ตำบลพงษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 212 ตารางกิโลเมตร หรือ 201,250 ไร่

 

ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ


     สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีพื้นที่เป็นที่ราบ ประมาณ 30 % ของพื้นที่ทั้งหมด มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศ ตะวันตก ระดับความสูงประมาณ - เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยลาดเอียงจากหมู่ที่ 12 มีลำน้ำตวายไหลผ่านตั้งแต่หมู่ที่ 13 และ 4 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีลำน้ำมวบไหลผ่าน หมู่ที่ 4,5,3,2 ตามลำดับ และยังมีลำน้ำพงษ์ไหลผ่าน หมู่ที่ 7,6,9,1 ตามลำดับ และลำห้วยแม่สะนาน ไหลผ่าน หมู่ที่ 10,11 ตามลำดับ ลักษณะพื้นที่ราบเล็กน้อย ลักษณะภูมิประเทศภายในตำบล สามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้
1. พื้นที่ภูเขา ประมาณ 70 %
2. พื้นที่ราบสูง หรือพื้นที่ราบลุ่ม ประมาณ 10 %
3. พื้นที่ดอนสูง หรือพื้นที่ดอน-พื้นที่สูง ประมาณ 20 %

 

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลพงษ์

อำเภอสันติสุขในรอบ ปี มี
ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน - ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 110 - 120 มิลลิลิตร ช่วงที่ฝนตกหนักระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ปริมาณน้ำฝนประมาณ 200 – 220 มิลลิลิตรมีจำนวนวัน ฝนตก
ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือน เมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ประมาณ 38 – 39 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ ต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 14 – 16 องศาเซลเซียส ในราวเดือน ธันวาคม ความชื่นสัมพันธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 77% เดือน กันยายน เฉลี่ยประมาณ 85% เดือนเมษายน เฉลี่ยประมาณ 85 %

 

สภาพทางสังคม


การศึกษา


โรงเรียนประถมศึกษา (ป.1-6) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านป่าแดด
2) โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
3) โรงเรียนบ้านปางช้าง
4) โรงเรียนบ้านดอนไพรย์วัลย์

 

โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) (ป.1-ม.3) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
2) โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
3) โรงเรียนบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ (หนองผาเลอ)
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหม่
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไพรวัลย์
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางช้าง

 

การสาธารณสุข


มีสถานบริการสาธารณสุข / บริการชุมชน จำนวน 3 แห่ง คือ
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์ ตั้งอยู่ หมู่ 2 (บ้านศรีบุญเรือง)ให้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 (บ้านป่าแดด) , หมู่ 2 (บ้านศรีบุญเรือง) , หมู่ 3 (บ้านนาเลา) ,หมู่ 6 (บ้านพงษ์ ), หมู่ 7 (บ้านศรีนาม่าน) , หมู่ 8 (บ้านดอนกลาง) และหมู่ 9 (บ้านหัวนา)

 

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุงขภาพบ้านราษฎร์รัฐ – พัฒนา ตั้งอยู่ หมู่ 11 บ้านราษฎร์รัฐ – พัฒนาให้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ 10 (บ้านดอนไพรวัลย์) และหมู่ 11 (บ้านราษฎร์รัฐ - พัฒนา)

 

3) สถานบริการสาธารณสุขมูลฐานบ้านปางช้าง ตั้งอยู่หมู่ 12 (บ้านปางช้าง) ให้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่12 (บ้านปางช้าง)

 

สภาพเศรษฐกิจ


ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

อาชีพเกษตรกรรม 80%
อาชีพรับจ้างทั่วไป 15%
อาชีพค้าขาย / รับราชการ / อื่น ๆ 5%

 

การบริการพื้นฐาน


1) การคมนาคม
ถนนทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
1) ถนนสาย นน. 2006 บ้านป่าแดด - บ้านพงษ์ ระยะทาง 4.561 กม. ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 (อบต.พงษ์ รับโอน เมื่อ พ.ศ. 2546)
2) ถนนสายบ้านหนองใหม่ - ปางช้าง ระยะทาง 1.5 กม. จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 1+500 (อบต.พงษ์ รับโอนเมื่อ พ.ศ. 2553)
3) ถนนสาย นน.3197 บ้านหนองใหม่ - บ้านปางช้าง ระยะทาง 2.130 กม. ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 (อบต.พงษ์ รับโอนเมื่อ พ.ศ. 2546)

 

2) การโทรคมนาคม
- หอกระจายข่าว จำนวน 13 แห่ง

 

3) ไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ 13 หมู่บ้าน คิดเป็น 100% ของครัวเรือนทั้งหมด

 

4) ประปาและแหล่งน้ำ
-ระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.7, ม.8, ม.9 , ม. 6
-ระบบประปาภูเขา ม.4 , ม.5, ม.10 , ม. 11, ม.12, ม.13
-ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 290 แห่ง
(ที่มา : งานโยธา อบต.พงษ์ ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2556)