ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด



ปปช




ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebook



ศูนย์ดำรงธรมม







สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,296
เดือนที่แล้ว
1,342
ปีนี้
6,137
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
26,890
ไอพี ของคุณ
3.238.72.122

โครงการจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการโครงการแผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ....โดยกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสำนึกและความรับผิดชอบของประชาชน ให้มีจิตสาธารณะและร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้ วิเคราะห์ เพื่อให้รู้และเข้าใจตน โดยใช้กระบวนการชุมชน คือการสำรวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไข แล้วกำหนดอนาคตและทิศทาง การพัฒนาตนเอง หมู่บ้านและชุมชน ออกมาเป็นกิจกรรม โครงการที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ การพัฒนาในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการ ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอำเภอ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกันและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งตามนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยเน้นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก หากมีกิจกรรมที่เกินศักยภาพที่ชุมชนจะดำเนินการเองได้ อาจจะขอการสนับสนุนจากภาครัฐหรือองค์กรภายนอก ซี่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนทั้งระดับตำบลหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน การแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมที่เน้นการใช้ฐานของทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเห็นชอบในการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงโดยการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายด้วยเหตุและผล และใช้เสียงมติเห็นชอบส่วนใหญ่เป็นข้อตกลง สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการใดๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นแผนงาน โครงการที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชน โดยผ่านการส่งเสริมให้ชาวบ้าน รวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ และทบทวนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทชุมชนที่ชุมชนเรียนรู้ การจัดการตนเอง นำไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์และรวบรวมสรุปเป็นแผนพัฒนาของท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง ทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนมาเป็นเครื่องมือการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดทำแผนชุมชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการภายในชุมชนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงได้จัดทำ โครงการจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและชุมชนที่อยู่ดีมีสุข พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป #ขอขอบคุณทีมงานวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมทีมงาน #ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


 
14 มีนาคม 2565