ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

2
งานบริการประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้รับการประสานจากผู้นำหมู่บ้าน บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 4 ในการชำระล้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันน้ำขัง ให้มีการระบายน้ำได้ดีและเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในหมู่บ้าน
วันทีี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการจัดทำพนังกั้นคันดินกั้นลำน้ำมวบ บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 5 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่  ในการนี้ขอขอบคุณประชาชนในหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาในครั้งนี้เป็นอย่างดี
@แอดมิน ธนันนภัทร์ (นวค.)
09 กุมภาพันธ์ 2565

ที่ มท.0820.2/ว35 ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง ฯ

07 กุมภาพันธ์ 2565

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังส่ือรับรอง ฯ

07 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

28 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

28 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบิรหาส่วนตำบลพงษ์ เรื่องบัญชีราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

28 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

21 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่องการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

21 มกราคม 2565

ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

หนังสือแจ้งยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565

21 มกราคม 2565

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยประจำตำบลพงษ์ บ้านดอนกลาง จำนวน 6 หลังคา และบ้านพงษ์ จำนวน 1 หลังคา โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน ผู้นำชุมชนและกลุ่มเสี่ยงฯเป็นอย่างดี #ทีมปฏิบัติการตำบลพงษ์ #โควิด-19

17 มกราคม 2565

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดย นายผัด ไชยกาอินทร์ ได้ทำการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้กับสถานที่พักอาศัยของผู้ป่วยโควิด บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวรัส และป้องกันการเเพร่เชื้อไวรัสต่อไป

13 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรือง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปี 2565

26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

26 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้ดำนินการออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อเชิญชวนชาวตำบลพงษ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลาตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามสิทธิของท่าน "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส" 

23 พฤศจิกายน 2564

การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดย นายธกร นรินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด และ นายทศพล ใหม่เงิน นักพัฒนาชุมชน ได้รับมอบถุงยังชีพ จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ซึ่งได้จัดสรรถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จำนวน 2 ถุง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงพิจารณาคัดเลือกคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ตำบลพงษ์ และได้มอบถุงยังชีพ ให้กับ นายหนู แซ่ลี บ้านเลขที่ 96 หมู่ 10 และนายนอม บุญอิน บ้านเลขที่ 98 หมู่ 11 เพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

03 พฤศจิกายน 2564

|< << 12 3 4 5 6 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 6  (89 รายการ)