ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

1
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้ออกหน่อยบริการการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้แก่ บ้านดอนไพรวัลย์ บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา และบ้านปางช้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี แล้วยังไม่ได้รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ ให้มาลงทะเบียนฯได้ทันทีตามวันเวลาราชการ และหากผู้สูงอายุไม่มีรายชื่อให้ติดต่อได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เพื่อรักษาสิทธิ์สวัสดิ์การของผู้สูงอายุต่อไป

09 พฤศจิกายน 2565

โครการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอบต.พงษ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกอบต.พงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมแก่สังคมผู้สูงอายุในตำบลพงษ์ นั้น อบต.พงษ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส ในการนี้ได้รับความรู้จากท่านวิทยากร รพ.สต.พงษ์,รพ.สต.บ้านราษฏร์รัฐพัฒนาและสสช.บ้านปางช้าง ในนามตัวแทนของอบต.พงษ์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะทำงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านทีช่วยให้โครงการฯสำเร็จลุล่วงตามวัสถุประสงค์

07 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมอาชีพระดับตำบล (ผู้สูงอายุ) กิจกรรมจักสานตะกร้าไม้ไผ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระดับตำบล (ผู้สูงอายุ) กิจกรรมจักสานตะกร้าไม้ไผ่ ณ อาคารอเนกประสงค์เมืองพงา์ร่วมใจ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม อิ่นมะโน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

        ปัจจุบัน ตำบลพงษ์ เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในพื่นที่ตำบลพงษ์ จึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในความช่วยเหลือตนเอง เพื่อสุขภาพ กาย ใจ สังคม เศรษฐกิจ สภาพเเวดล้อม และการทำกิจกรรมภายในครอบครัวและชุมชนด้วยความภาคภูมิใจ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่กับชุมชนและสืบทอดเเก่เด็กและเยาวชนต่อไป 

     

    

 

 

24 มีนาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (3 รายการ)