ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

7
การตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลพงษ์  ร่วมกันตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดเพืือ่เฝ้าระวังตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เพื่อป้องกันและลดความสูญสียจากอุบัติเหตุุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

16 เมษายน 2564

ร่วมก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอัคคีภัยบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

    ด้วยเมื่อวันทีี่ 16  ธันวาคม  2563  เกิดอัคคีภัยไฟไหมบ้านของนายสมหวัง  บุญอิน  บ้านเลขที่ 19 บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมูที่ 11  ตำบลพงษ์  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  เบื้องต้นหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนผู้ที่ทราบข่าวต่างร่วมบริจาคปัจจัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น 

    ในวันนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดยนายแถว เบ้าพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสายัญ ทองปัน พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับองค์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนืื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ที่ 2 (แม่สะนาน) และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ร่วมดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้  จึงขอขอบคุณทุกๆท่าน ทุกๆหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

 

01 มีนาคม 2564

กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟและดับไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความสงบภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดน่าน ชุมชนบ้านนาเลาและชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ร่วมจัดกิจกรรมดับไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านนาเลา 

และหากพบเห็นไฟไหม้ ไฟป่า โปรดแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ 054-718309 ต่อ 11

หัวหน้าสถานีดับไฟป่าภูคา
0898523879

จนท.สถานีดับไฟป่าภูคา 0957531369 

19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการจัดทำแผนชุมชน : กิจกรรมส่งเสริมขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแผนชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลพงษ์  และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชนโดยบูรณาการเพื่อนำสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิ่น จำนวน 13 หมู่บ้าน เป้าหมาย 78 คน ในการนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สู่การพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืนต่อไป 

18 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการก่อสร่างถนนสายบ้านปางช้าง-หนองใหม่ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
21 มกราคม 2564

งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อันประกอบไปด้วย  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ 2. ศูนย์พัีฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหม่  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางช้าง  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไพรวัยล์  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการแข็งขันกีฬา ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลพงษ์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรู้รักสามัคคี รู้ระเบียบวินัย และสร้างทักษะ สุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์จากการออกำลังกาย เล่นกีฬา พัฒนาสมรรถนะร่างกายของเด็ก

28 ธันวาคม 2563

งานประเพณีปีใหม่ม้ง 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ประจำชนเผ่า เทศกาลปีใหม่ม้ง  ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ บ้านดอนไพรวัลย์  หมู่ 10 และบ้านปางช้าง หมูู่ 12  ระหว่างวันที่ 15-19  ธันวาคม  2563

16 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
13 ตุลาคม 2563

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ โดยมีนายแถว  เบ้าพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ผู้นำชุมชน โดยมีนายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการการยางแห่งประเทศไทย    เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ  ทั้งนี้ได้มอบหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา แก่โรงพยาบาลสันติสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมและหวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา 

       สำหรับโครงการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกยท. จึงนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อาทิ หุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา และบล็อกปูพื้นจากยางพารา โดยสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน โดยแผ่นยางมีความยืดหยุ่นตัวสูง ทำให้การสัมผัสกับพื้นผิวของการเดินหรือวิ่งลดกระแทกข้อเท้า ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีความหนาสม่ำเสมอ แข็งแรงติดตั้งง่ายสะดวก อายุการใช้งานยาวนาน โดยสนามเด็กเล่นจากยางพาราของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ มีขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ใช้บล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา 4,800 ชิ้น คิดเป็นการใช้ยางธรรมชาติ 1,500 กิโลกรัม ถือเป็นกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดรับกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังหวังสร้างสุขภาพที่ดี แข็งแรง ให้กับเยาวชน และคนในชุมชนอีกด้วย   

       ในโอกาสนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ขอขอบคุุณท่านและคณะที่ได้มอบสิ่งที่ดีๆ กลับคืนสู่สังคมและชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกยท.อย่างแท้จริง

28 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                       (กิจกรรม : เมล็ดพันธุ์ใหม่  สานใจฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม)  

 

27 สิงหาคม 2563

โครงการผลิตเห็ดเพื่อชุมชน คือเห็ดป่าสู่แผ่นดิน สร้างป่า สร้างรายได้แก่ชุมชนศรีบุญเรือง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
05 สิงหาคม 2563

โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน   เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลักการและเหตุผล

          เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  มีพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่า ประกอบกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดิน  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ประสบปัญหาหน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร  สนองแนวพระราชดำริ   ปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” และ “โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด       ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป

 

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน    องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์   มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงได้จัดทำ “โครงการปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน 

2. เพื่อเป็นน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกและทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร

4.เพื่อป้องกันการซะล้าง การพังทลายของหน้าดิน และบรรเทาน้ำท่วมฉับพลันรักษาความชุ่มชื่นและ

ปรับปรุงรักษาคุณภาพดินแก่ป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  พัฒนาและฟื้นฟูดิน

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์ และขับเคลื่อน

ตามนโยบายจังหวัดน่าน 2 ปี 4 ขับเคลื่อน น่านหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนามิติป่าและวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และ “โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินเป้าหมายจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปลูกหญ้าแฝกจำนวน  20,000 ต้น  และปลูกป่าประชารัฐตามพื้นที่เป้าหมายในเขตตำบลพงษ์  จำนวน  30 ไร่

31 กรกฎาคม 2563

การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบััติการ แกนนำหมดประจำบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ นายกแถว เบ้าพรหม พร้อม นายเกษม อิ่นมะโน ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำหมอประจำบ้าน ตำบลพงษ์ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พงษ์  ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านศรีบุญเรือง หมุู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และได้รับสนับสนุนวิทยากรอบรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางช้าง

24 กรกฎาคม 2563

โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (บ้านหนองใหม่ ม.4),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน   เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลักการและเหตุผล

          เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  มีพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่า ประกอบกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดิน  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ประสบปัญหาหน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร  สนองแนวพระราชดำริ   ปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” และ “โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด       ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป

 

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน    องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์   มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงได้จัดทำ “โครงการปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน 

2. เพื่อเป็นน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกและทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร

4.เพื่อป้องกันการซะล้าง การพังทลายของหน้าดิน และบรรเทาน้ำท่วมฉับพลันรักษาความชุ่มชื่นและ

ปรับปรุงรักษาคุณภาพดินแก่ป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  พัฒนาและฟื้นฟูดิน

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์ และขับเคลื่อน

ตามนโยบายจังหวัดน่าน 2 ปี 4 ขับเคลื่อน น่านหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนามิติป่าและวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และ “โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินเป้าหมายจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปลูกหญ้าแฝกจำนวน  20,000 ต้น  และปลูกป่าประชารัฐตามพื้นที่เป้าหมายในเขตตำบลพงษ์  จำนวน  30 ไร่

21 กรกฎาคม 2563

|< <<..... 3 4 5 67

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 / 7  (104 รายการ)