ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

6
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
13 ตุลาคม 2563

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ โดยมีนายแถว  เบ้าพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ผู้นำชุมชน โดยมีนายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการการยางแห่งประเทศไทย    เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ  ทั้งนี้ได้มอบหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา แก่โรงพยาบาลสันติสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมและหวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา 

       สำหรับโครงการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกยท. จึงนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อาทิ หุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา และบล็อกปูพื้นจากยางพารา โดยสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน โดยแผ่นยางมีความยืดหยุ่นตัวสูง ทำให้การสัมผัสกับพื้นผิวของการเดินหรือวิ่งลดกระแทกข้อเท้า ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีความหนาสม่ำเสมอ แข็งแรงติดตั้งง่ายสะดวก อายุการใช้งานยาวนาน โดยสนามเด็กเล่นจากยางพาราของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ มีขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ใช้บล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา 4,800 ชิ้น คิดเป็นการใช้ยางธรรมชาติ 1,500 กิโลกรัม ถือเป็นกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดรับกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังหวังสร้างสุขภาพที่ดี แข็งแรง ให้กับเยาวชน และคนในชุมชนอีกด้วย   

       ในโอกาสนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ขอขอบคุุณท่านและคณะที่ได้มอบสิ่งที่ดีๆ กลับคืนสู่สังคมและชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกยท.อย่างแท้จริง

28 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                       (กิจกรรม : เมล็ดพันธุ์ใหม่  สานใจฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม)  

 

27 สิงหาคม 2563

โครงการผลิตเห็ดเพื่อชุมชน คือเห็ดป่าสู่แผ่นดิน สร้างป่า สร้างรายได้แก่ชุมชนศรีบุญเรือง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
05 สิงหาคม 2563

โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน   เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลักการและเหตุผล

          เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  มีพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่า ประกอบกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดิน  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ประสบปัญหาหน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร  สนองแนวพระราชดำริ   ปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” และ “โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด       ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป

 

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน    องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์   มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงได้จัดทำ “โครงการปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน 

2. เพื่อเป็นน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกและทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร

4.เพื่อป้องกันการซะล้าง การพังทลายของหน้าดิน และบรรเทาน้ำท่วมฉับพลันรักษาความชุ่มชื่นและ

ปรับปรุงรักษาคุณภาพดินแก่ป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  พัฒนาและฟื้นฟูดิน

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์ และขับเคลื่อน

ตามนโยบายจังหวัดน่าน 2 ปี 4 ขับเคลื่อน น่านหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนามิติป่าและวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และ “โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินเป้าหมายจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปลูกหญ้าแฝกจำนวน  20,000 ต้น  และปลูกป่าประชารัฐตามพื้นที่เป้าหมายในเขตตำบลพงษ์  จำนวน  30 ไร่

31 กรกฎาคม 2563

การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบััติการ แกนนำหมดประจำบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ นายกแถว เบ้าพรหม พร้อม นายเกษม อิ่นมะโน ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำหมอประจำบ้าน ตำบลพงษ์ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พงษ์  ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านศรีบุญเรือง หมุู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และได้รับสนับสนุนวิทยากรอบรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางช้าง

24 กรกฎาคม 2563

โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (บ้านหนองใหม่ ม.4),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน   เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลักการและเหตุผล

          เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  มีพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่า ประกอบกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดิน  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ประสบปัญหาหน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร  สนองแนวพระราชดำริ   ปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” และ “โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด       ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป

 

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน    องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์   มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงได้จัดทำ “โครงการปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน 

2. เพื่อเป็นน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกและทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร

4.เพื่อป้องกันการซะล้าง การพังทลายของหน้าดิน และบรรเทาน้ำท่วมฉับพลันรักษาความชุ่มชื่นและ

ปรับปรุงรักษาคุณภาพดินแก่ป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  พัฒนาและฟื้นฟูดิน

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์ และขับเคลื่อน

ตามนโยบายจังหวัดน่าน 2 ปี 4 ขับเคลื่อน น่านหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนามิติป่าและวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และ “โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินเป้าหมายจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปลูกหญ้าแฝกจำนวน  20,000 ต้น  และปลูกป่าประชารัฐตามพื้นที่เป้าหมายในเขตตำบลพงษ์  จำนวน  30 ไร่

21 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดศรีนาม่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาให้ได้รับความเสียหาย

ในวันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน

ประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี

การถวายเทียนจำนำพรรษา เชื่อกันว่ามีสาเหตุ 2 ประการ คือ
1. พระอนุรุทธะ สาวกของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ฉลาดรอบรู้พระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน เพราะในชาติปางก่อนพระอนุรุทธะเคยให้แสงประทีปเป็นทาน
2. หญิงคนหนึ่งไปฟังธรรมที่เชตวนาราม เมืองสาวัตถี พอพลบค่ำก็ให้คนไปนำประทีปที่บ้านตนมาจุดให้แสงสว่างแก่คนที่มาฟังธรรม ครั้งนางตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีเป็นแสงสว่างสวยงาม

02 กรกฎาคม 2563

การประชุมเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพงษ์ ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) นำโดยนายแถว เบ้าพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนตำบลพงษ์ จำนวน 7 โรงและครู ศพด.ตำบลพงษ์

02 กรกฎาคม 2563

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไพรวัลย์คณะผู้บริหารและ ส.อบต. ตำบลพงษ์ร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไพรวัลย์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
29 มิถุนายน 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขกายสุขใจ ปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ชมรมผู้สูงอายุได้จัดให้มีโโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขกายสุขใจ ปี 2562 เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพกาย มีการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์ มาให้ความรู้ ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุขึ้น 

26 มิถุนายน 2563

โครงการอบรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (มะม่วงกวน) โดยการร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุขและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการอบรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (มะม่วงกวน) โดยการร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุขและการศึกษานอกระบบและการศึกษาจตามอัทธยาศัย

04 มิถุนายน 2563

โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชัน

วันที่  21  พฤษภาคม  2563  ณ ป่าชุมชน บ้านเครือข่ายไฟป่า (บ้านป่าแดด) หมู่ที่ 1   ตำบลพงษ์

                เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา  ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  68  พรรษา 28 กรกฎาคม 2563  รัชกาลที่ ๑๐  และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 

21 พฤษภาคม 2563

อบต.พงษ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันติสุข (ร้องปู่ทา) 5 พฤษภาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กาารบริหารส่วนตำบลพงษ์ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อำเภอสันติสุข ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันติสุข (ร้องปู่ทา)

13 พฤษภาคม 2563

โครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

         องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ดำเนินการตามนโยบายโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ทีมวิทยากร ครู ก. ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มจิตอาสา ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล ถ่ายทอดความรู้และทักษะการปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,440 ชิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

#อยู่บ้าน งดเดินทาง #พกสเปรย์ เจล หน้ากากอนามัยตลอดเวลา #หากจะต้องสัมผัสตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ต้องรีบกลับ อย่าอยู่ข้างนอกนาน
#SAFTชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด

ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

31 มีนาคม 2563

|< <<..... 2 3 4 56 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 7  (100 รายการ)