ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

5
ติดตั้งป้ายห้ามทิ้้งขยะ.. ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ด้วยวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้รับมอบหมายจากทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ สองข้างทาง ถนนสายหนองใหม่-บ้านปางช้าง และบริเวณริมน้ำเปา จึงขอให้ประชาชนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อความสะอาดของท้องถิ่น เพื่อมิให้เกิดสารปนเปื้อนลงในแม่น้ำลำคลอง

02 มิถุนายน 2564

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

       ตามหนังสือ ที่  นน 1118.1/ว 804  ลงวันที่  3 พฤษภาคม  2564  เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ  พ.ศ.2564  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  31  มกราคา 2532  อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยกรมป่าไม้ได้เชิญชวนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสรางและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สร้างการปลูกต้นไม้ในใจคน

      บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน  ประชาชนในพื้นที่  ได้เล็งเห็นให้ความสำคัญ  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

02 มิถุนายน 2564

โครงการ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

           เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  มีพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทยทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่า  ประกอบกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดิน  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ประสบปัญหาหน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร  สนองแนวพระราชดำริ   ปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด  ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

           เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ   69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน    องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์       มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ     ภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงได้จัดทำ “โครงการปลูกหญ้าแฝก        ปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ขึ้น

31 พฤษภาคม 2564

 ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

อบต.พงษ์ บริการซ่อมไฟฟ้า บ้านศรีนาม่าน หมู่ 7และบ้านดอนใหม่ หมู่ 5 ตำบลพงษ์

06 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลพงษ์ (ศบก.ต.พงษ์),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติบัติการควบคุมโรคตำบลพงษ์  (ศบก.ต.พงษ์) เนื่องจากมีการระบาดแพร่เชื้อในพื้นที่ จึงประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ระรอกที่ 3

26 เมษายน 2564

ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

อบต.พงษ์ ซ่อมแซมไฟฟ้า (ไฟส่องสว่างข้างทาง) เพื่อป้องกันและลดอุบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืน

23 เมษายน 2564

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 7 แห่ง และประธานคณกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดตำบลพงษ์ทั้ง 5 แห่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 เมษายน 2564

โครงการอบรมจิดอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลพงษ์  ร่วมกันตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดเพืือ่เฝ้าระวังตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เพื่อป้องกันและลดความสูญสียจากอุบัติเหตุุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

20 เมษายน 2564

การตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลพงษ์  ร่วมกันตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดเพืือ่เฝ้าระวังตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เพื่อป้องกันและลดความสูญสียจากอุบัติเหตุุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

16 เมษายน 2564

ร่วมก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอัคคีภัยบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

    ด้วยเมื่อวันทีี่ 16  ธันวาคม  2563  เกิดอัคคีภัยไฟไหมบ้านของนายสมหวัง  บุญอิน  บ้านเลขที่ 19 บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมูที่ 11  ตำบลพงษ์  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  เบื้องต้นหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนผู้ที่ทราบข่าวต่างร่วมบริจาคปัจจัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น 

    ในวันนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดยนายแถว เบ้าพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสายัญ ทองปัน พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับองค์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนืื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ที่ 2 (แม่สะนาน) และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ร่วมดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้  จึงขอขอบคุณทุกๆท่าน ทุกๆหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

 

01 มีนาคม 2564

กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟและดับไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความสงบภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดน่าน ชุมชนบ้านนาเลาและชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ร่วมจัดกิจกรรมดับไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านนาเลา 

และหากพบเห็นไฟไหม้ ไฟป่า โปรดแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ 054-718309 ต่อ 11

หัวหน้าสถานีดับไฟป่าภูคา
0898523879

จนท.สถานีดับไฟป่าภูคา 0957531369 

19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการจัดทำแผนชุมชน : กิจกรรมส่งเสริมขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแผนชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลพงษ์  และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชนโดยบูรณาการเพื่อนำสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิ่น จำนวน 13 หมู่บ้าน เป้าหมาย 78 คน ในการนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สู่การพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืนต่อไป 

18 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการก่อสร่างถนนสายบ้านปางช้าง-หนองใหม่ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
21 มกราคม 2564

งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อันประกอบไปด้วย  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ 2. ศูนย์พัีฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหม่  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางช้าง  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไพรวัยล์  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการแข็งขันกีฬา ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลพงษ์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรู้รักสามัคคี รู้ระเบียบวินัย และสร้างทักษะ สุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์จากการออกำลังกาย เล่นกีฬา พัฒนาสมรรถนะร่างกายของเด็ก

28 ธันวาคม 2563

งานประเพณีปีใหม่ม้ง 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ประจำชนเผ่า เทศกาลปีใหม่ม้ง  ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ บ้านดอนไพรวัลย์  หมู่ 10 และบ้านปางช้าง หมูู่ 12  ระหว่างวันที่ 15-19  ธันวาคม  2563

16 ธันวาคม 2563

|< << 1 2 3 45 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 7  (100 รายการ)