ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

3
มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ โดยนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ มอบหมายให้นายวิสูตร ขัติยะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการมอบสังกะสีให้กับผู้ประสบวาตภัย บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

24 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยนายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข ได้มอบหมายให้นายสำเริง กลั่นน้ำทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ณ สวนสาธารณะหนองผาเลอ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
19 พฤษภาคม 2565

ปรับเกลี่ยถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันทีี่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับเกลี่ยถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร สายห้วยดีหมี กิ่วน้ำ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 8 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการขนถ่ายผลิตทางการเกษตรให้มีความสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

19 พฤษภาคม 2565

“โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565”            ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ดำเนินกิจกรรม วันที่ 18 - 25  เมษายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 5 แห่ง มีการเปิดกิจกรรมในโครงการ โดย นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการวางแผน และจัดกระบวนการจัดการศึกษา
 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3. เพื่อเป็นการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

การดำเนินการ

1. การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

2. การประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง จากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

3.การประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง จาก สมศ.

25 เมษายน 2565

การประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหม่ ครั้้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

การประชุมผู้ปกครอง ศพด.บ้านหนองใหม่  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ปกครองของเด็ก จำนวน 16 คน ทาง ศพด.มีการประชุมชี้แจ้ง  โครงการกิจกรรรมต่างๆที่ดำเนินการภายใน ศพด. ตามมาตรฐานสถานศึกษา ให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยมีการประชุม ณ ศพด.บ้านหนองใหม่ เวลา 14.00-16.00 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ซึ่งดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

24 เมษายน 2565

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ โดย นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้มอบหมายให้ นายวิสูตร ขัตติยะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ที่ไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหารหรือประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้และขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มระหว่างกักตัว จำนวน 62 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19

05 เมษายน 2565

นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy)และรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 14  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ร่วมดำเนินการตามนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy)  ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ ให้แก่พนักงานงานส่วนตำบลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ทุกระดับ  ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

                   ข้อ 1  ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

                   ข้อ 2 ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยประเพณีนิยมหรือการรักษาความสัมพันธ์อันดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร   การลงนามในสมุดอวยพร  บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้และรับของขวัญโอกาสสำคัญต่างๆ โดยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาหรือมูลค่าในการับหรือให้นั้น จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส     ไม่เกิน 3,000  บาท  ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

                   ข้อ 3 ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ให้บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

                   ข้อ 4 การต้อนรับและรับรองผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร ให้ต้อนรับโดยสมควรเน้นการรับรองแบบเรียบง่าย ประหยัด และเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมิให้การเบียดเบียน เรี่ยไรผู้ใต้บังคับบัญชา    โดยไม่จำเป็น

17 มีนาคม 2565

โครงการจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันจันทร์ ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการโครงการแผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ....โดยกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสำนึกและความรับผิดชอบของประชาชน ให้มีจิตสาธารณะและร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้ วิเคราะห์ เพื่อให้รู้และเข้าใจตน โดยใช้กระบวนการชุมชน คือการสำรวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไข แล้วกำหนดอนาคตและทิศทาง การพัฒนาตนเอง หมู่บ้านและชุมชน ออกมาเป็นกิจกรรม โครงการที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ การพัฒนาในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการ ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอำเภอ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกันและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งตามนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยเน้นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก หากมีกิจกรรมที่เกินศักยภาพที่ชุมชนจะดำเนินการเองได้ อาจจะขอการสนับสนุนจากภาครัฐหรือองค์กรภายนอก ซี่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนทั้งระดับตำบลหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน การแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมที่เน้นการใช้ฐานของทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเห็นชอบในการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงโดยการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายด้วยเหตุและผล และใช้เสียงมติเห็นชอบส่วนใหญ่เป็นข้อตกลง สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการใดๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นแผนงาน โครงการที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชน โดยผ่านการส่งเสริมให้ชาวบ้าน รวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ และทบทวนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทชุมชนที่ชุมชนเรียนรู้ การจัดการตนเอง นำไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์และรวบรวมสรุปเป็นแผนพัฒนาของท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง ทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนมาเป็นเครื่องมือการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดทำแผนชุมชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการภายในชุมชนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงได้จัดทำ โครงการจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและชุมชนที่อยู่ดีมีสุข พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป #ขอขอบคุณทีมงานวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมทีมงาน #ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

14 มีนาคม 2565

โครงการสรงน้ำพระธาตุวัดป่าแดด (แปดเป็ง) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการสรงน้ำพระธาตุวัดป่าแดด (แปดเป็ง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดกิจกรรม  โดยอบต.พงษ์ ร่วมกับ สภวัฒนธรรมตำบลพงษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการดังกล่าว ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เข้าใจศาสนานำสู่ศรัทธาของประชาชนในการเข้าวัด
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา
 3. เพื่อส่งเสริมการสร้างและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ด้านศาสนา
 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ทุกระดับอย่างเอื้ออาทร สงบสุขและยั่งยื่น
03 มีนาคม 2565

งานวันต้นไม้ของเรา,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดยนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการต้นไม้ของเรา (Tree for All) ณ ชุมชุนบ้านศรีบุญเรือง ดำเนินการโดย กองทุน T4A :Tree for All ร่วมกับชุมชนบ้านศรีบุญเรือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเพิ่มต้นไม้และพื้นที่ป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมและแปลงเกษตรอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ในช่วงฤดูฝนปี 2565 กองทุนจะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปสนับสนุนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการด้วยการลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเพิ่มต้นไม้ทดแทนพร้อมดูแลให้ต้นไม้เติบโตในระยะเวลา 5 ปี และใช้ในการบริหารจัดการกองทุน พร้อมทำหน้าที่ติดตามและรายงานผลการปลูกต้นไม้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริจาค #เมื่อคนท้องถิ่นได้รับประโยชน์และเป็นเจ้าของกระบวนการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูอย่างแท้จริง ระบบนิเวศก็จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนมาร่วมกันเป็นเจ้าของต้นไม้ด้วยการบริจาคเงินต้นละ 100 บาท ผ่านกองทุน T4A โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนต้นไม้ที่ต้องการสนับสนุนได้ตามความสนใจ... 

24 กุมภาพันธ์ 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดยนายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข และนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลพงษ์ (พชต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI)ให้กำลังใจผุ้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ที่กักตัวในกรณีกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้มอบถุงยังชีพ อาหารcละน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ที่กักตัวกรณีมีความเสี่ยงสูง ณ บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 และบ้านดอนไพรวัลย์ หมู่ที 10

22 กุมภาพันธ์ 2565

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยได้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตำบลบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา และผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี 

18 กุมภาพันธ์ 2565

ปรับภูมิทัศน์ในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลพงษ์

17 กุมภาพันธ์ 2565

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านผู้ติดเชื้อฯ และศูนย์พักคอยตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้กับบ้านผู้ติดเชื้อฯ บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา หมู่ที่ 9 และศูนย์พักคอยตำบลพงษ์ โดยได้ปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

11 กุมภาพันธ์ 2565

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านดอนไพรวัลย์ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านดอนไพรวัลย์ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 4 หลังคาเรือน โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

31 มกราคม 2565

|< << 1 23 4 5 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 7  (100 รายการ)