ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เกาะลันตา จ.กระบี่,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 44 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน สู่หมู่บ้าน Zero Weast เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ธนาคารขยะของหมู่บ้าน นำรายได้สู่ชุมชนต่อไป

23 มกราคม 2566

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566  ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดย นายผัด  ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ และพนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตน เป็นคนดี และมีคุณธรรม

2.เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม

3.เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเองในสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อชุมชน และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

   4.เพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแห่งวัย และกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

    

14 มกราคม 2566

โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินโครงการโดยสภาวัฒนธรรมตำบลพงษ์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการดังกล่าว ดังนี้

 1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าม้ง ให้คงอยู่สืบไป
 2. เพื่อให้ชนเผ่าม้งบ้านดอนไพรวัลย์ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในเทศกาลปีใหม่ สร้างความรักหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของชนเผ่า
 3. เพื่อให้ชนเผ่าม้ง บ้านดอนไพรวัลย์ และแขกผู้มาเยือนได้พบปะและร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ม้งร่วมกัน
 4. เพื่อเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ถึงความดีงามของวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าที่แตกต่างกัน
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาล

      ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรุลวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทางองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

23 ธันวาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประมเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2566-2570

22 ธันวาคม 2565

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ  2566  วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม  2565      โดย นายผัด  ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโดยแยกประเภทและช่วงอายุของเด็กปฐมวัย อาย 2- 5 ปี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนสนใจเล่นกีฬาได้ออกกำลังกาย มีพัฒนาการสมวัยกล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเด็กวัยอนุบาลมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูผู้ปกครองและผู้นำในตำบลได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กเล็ก ทาง กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครง ขอขอบคุณ สมาชิกสภาอบต.พงษ์ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี 

16 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  นำโดย  นายผัด  ไชยกาอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย  ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ปลูกผักสวนครัว

07 ธันวาคม 2565

"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นำโดยนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พ้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภา และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์และสวนสาธารณะหนองผาเลอ โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติต่อไป 

21 ตุลาคม 2565

ประชุมร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ที่ร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลพงษ์
18 ตุลาคม 2565

โครงการกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีงบประมาณ 2566 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีงบประมาณ 2566 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนตำบลพงษ์และพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน  150 คน                 ด้วย วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปีเป็นวันออกพรรษา และในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษา  หรือวันมหาปวารณาออกพรรษาของพระสงฆ์โดยตรงเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3  เดือนของพระสงฆ์ ชาวพุทธจึงถือเป็นประเพณีสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ที่จัดตรียมจัดอาหารเพื่อใส่บาตร  เรียกกันว่า“ตักบาตรเทโวโรหณะ” มีความหมายว่าเป็นการ”ตักบาตรเนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลง จาก เทวโลก” เพื่อเป็นกระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงดำเนิน โครงการกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ วัดบ้านศรีบุญเรือง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2  ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวตำบลพงษ์ได้ร่วมระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนชาวตำบลพงษ์และพนักงานในตำบลพงษ์ ร่วมรักษา และการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมของ ท้องถิ่นมิให้สูญหายไปจากท้องถิ่น
 2. เพื่อเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของราษฎรในตำบลพงษ์
 3. เพื่อให้เยาวชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติและสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องสืบไป
15 ตุลาคม 2565

เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 29 กันยายน 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง เป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาและนำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดจากผู้นำที่เข้มแข็ง กล้าคิดกล้าทำ มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับเครือข่ายสถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่สนใจ ทั้งในจังหวัดน่านและจังหวัดอื่นๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน
#ขอขอบคุณทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยคะ
30 กันยายน 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง (ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์) สู่ถนนหมายเลข 5 ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
.....วันที่ 9 เดือน 9
#องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นชมพูพันธ์ุทิพย์) จำนวน 300 ต้น ถนนสายสันติสุข-แม่จริม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสู่ถนนหมายเลข 5 บ้านดอนใหม่ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข และเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อโดยทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบบลพงษ์ทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
#โครงการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
09 กันยายน 2565

กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดย นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้มอบหมายให้ นายวิสูตร ขัตติยะ รองนายกอบต.พงษ์ และนายขรรค์ชัย หิมมะวัน ประธานสภาอบต.พงษ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.พงษ์ พนักงานส่วนตำบลพงษ์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เทพื้นปูนซีเมนต์สร้างบ้านให้กับ นายไชย กันเสน บ้านเลขที่140 ม.2 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท และชุมชนสมทบอีกจำนวนหนึ่ง ในการนี้ ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้สละเวลา และแรงกาย ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ขอบคุณครับ

05 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม : เยาวชนฅนต้นกล้า จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Chang) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง เกิดไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลอากาศหนาวและมีหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดต้นไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ทำให้ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศในปัจจุบันมีจำนวนที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างตระหนักให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศมากขึ้น  ซึ่งจะสามารถช่วยให้ทรัพยากรทางธรรมชาติกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับพระราชปณิธานพระปฐมบรมราชโองการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานว่า “เราจะสืบสาน รักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ได้สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่งพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาเพื่อราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบมาจนถึงปัจจุบัน พระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ได้ถ่ายทอดมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเรียนรู้หลักการทรงงาน โดยเสด็จ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงยึดมั่นในพระปณิธาน ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงห่วงใยเรื่องสภาวะโลกร้อนและเรื่องป่าไม้มาตลอด ดังนั้นจึงมุ่งมันที่จะค้นหาวิธีการเพิ่มปริมาณป่าไม้เพื่อเกื้อกูลแก่ธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งได้แก่  ดิน น้ำ อากาศ โดยวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดวิธีการหนึ่งนั้นคือ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง “...การปลูกป่า ถ้าให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่  ป่าสำหรับใช้สอย  ป่าสำหรับเป็นไม้ผลและป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้และระบบนิเวศน์  โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำและปลูกอุดช่องไหลตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ...”เพื่อจะทำให้เกิดป่าผสมผสานและสร้างสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”สามารถสนองตอบความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารปลูกต้นไม้รักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ประกอบกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชการที่  9 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503 ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติการสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนำพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูกและรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพและปลอดภัยจากการรุกราน  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์พืชพรรณการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผนและพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปี และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจตระหนักในความสำคัญเกิดความปิติ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไปถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมสภาพให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชน เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้วยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชนซึ่งถือเป็นต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ความดี สร้างจิตสำนึก ตระหนักรู้หวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่ชุมชนสังคมต่อไปได้

                    องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562  มาตรา 67(7)  โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลและสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  มีความตระหนักและให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้พืชที่หายากอยู่คู่กับท้องถิ่นจึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม : เยาวชนฅนต้นกล้า  จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปีที่ 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศน์ชุมชน  วิถีชุมชนจากประสบการณ์จริงโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อนำ  จะนำไปสู่จิตสำนึกที่ตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น  มีความรัก  ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น รักโรงเรียน รักท้องถิ่น          บ้านเกิด  รักสังคมและรักประเทศชาติ

2. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม  การแก้ไขปัญหา  การปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน  จะช่วยสร้างวินัยทางสังคม      ที่ดี  เช่น  ความรับผิดชอบและมีจิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ตัว  เป็นลักษณะของจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม  เพื่อสังคม  ซึ่งจะนำไปสู่ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  การแบ่งปัน  ความรัก  ความสามัคคี  ซึ่งจะส่งผลสู่ความเป็นชุมชน  สังคมที่เข้มแข็ง

3. เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย

4. เพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทยตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

5. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธารณะ

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์ และขับเคลื่อนแนวพระปณิธานการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างและ “โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”

07 กรกฎาคม 2565

โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร     สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่า  ประกอบกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดิน  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ประสบปัญหาหน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรงเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารสนองแนวพระราชดำริ ปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565  ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกันองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์จึงได้จัดทำ “โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน

2. เพื่อเป็นน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา   ธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกและทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร

4. เพื่อป้องกันการซะล้าง การพังทลายของหน้าดินและบรรเทาน้ำท่วมฉับพลันรักษาความชุ่มชื่นและปรับปรุงรักษาคุณภาพดินแก่ป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้พัฒนาและฟื้นฟูดิน

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน ตามโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1ล้านต้น ถวายพ่อ จังหวัดน่าน

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์และขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดน่าน 2 ปี 4 ขับเคลื่อน น่านหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนามิติป่าและวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

24 มิถุนายน 2565

โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร     สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่า  ประกอบกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดิน  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ประสบปัญหาหน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรงเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารสนองแนวพระราชดำริ ปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565  ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกันองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์จึงได้จัดทำ “โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน

2. เพื่อเป็นน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา   ธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกและทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร

4. เพื่อป้องกันการซะล้าง การพังทลายของหน้าดินและบรรเทาน้ำท่วมฉับพลันรักษาความชุ่มชื่นและปรับปรุงรักษาคุณภาพดินแก่ป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้พัฒนาและฟื้นฟูดิน

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน ตามโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1ล้านต้น ถวายพ่อ จังหวัดน่าน

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์และขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดน่าน 2 ปี 4 ขับเคลื่อน น่านหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนามิติป่าและวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

24 มิถุนายน 2565

|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 7  (101 รายการ)