ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ร่วมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์จึงขอประกาศแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์จะดำเนินการดังนี้ 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 2. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในองค์กร และบุคลากรได้มีความรู้ความสามารถยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต 3. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ 4. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและ ใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

  


 
17 สิงหาคม 2564