ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

1
ประชาคมท้องถิ่น  (ระดับตำบล) เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันนี้ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 และจัดทำแผนพัฒนาตำบลพงษ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ เป็นอย่างสูง...
08 มีนาคม 2566

มาตรการต่อต้านการทุจริจ คอรัปชั่นและประกาศนโยบาย No Gift Policy  "ไม่รับของขวัญ ของกำนัล",องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
08 มีนาคม 2566

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและองค์การบริหารส่้วนตำบลพงษ์สัญจร,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนไพรวัลย์ หมู่ที่ 10 บ้านราฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านปางช้าง หมู่ที่ 12 บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 5 และบ้านห้วยแฮ้ว หมู่ที่ 13 ภายใต้โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมจัดกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์สัญจร และชี้แจง ให้ความรู้เรื่องการชำระภาษี และการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การขอรับเบี้ยยังชีพ การประชาสัมพันธ์การโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการกรีดยางพารา ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านพงษ์ หมู่ที่ 6 และบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

..องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านพงษ์ หมู่ที่ 6 และบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 8 ภายใต้โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมจัดกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์สัญจร และชี้แจง ให้ความรู้เรื่องการชำระภาษี และการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การขอรับเบี้ยยังชีพ การประชาสัมพันธ์การโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการกรีดยางพารา ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง....

09 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายใน (Internal Integrity Transparnsparency Assessment : IIT ),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายใน (Internal Integrity Transparnsparency Assessment : IIT ) ซึ่งเป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเบือกตัวเลือกคำตอบตามความต้องการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ค่ะ..

09 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิถต์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิถต์ ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนในชุมชน บ้านศรีบุญเรือง ตลอดจนถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะชุมชนให้เป็นศูนย์ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมในแต่ละฐานความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการขยะในแต่ละประเภท

09 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการตามโครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 พร้อมดำเนินการโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์สัญจร เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับเบี้ยยังชีพ และชี้แจง ให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษี การชำระภาษีในรูปแบบต่างๆ

02 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เกาะลันตา จ.กระบี่,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 44 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน สู่หมู่บ้าน Zero Weast เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ธนาคารขยะของหมู่บ้าน นำรายได้สู่ชุมชนต่อไป

23 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประมเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2566-2570

22 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย  พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  นำโดย  นายผัด  ไชยกาอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย  ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ปลูกผักสวนครัว

07 ธันวาคม 2565

"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นำโดยนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พ้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภา และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์และสวนสาธารณะหนองผาเลอ โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติต่อไป 

21 ตุลาคม 2565

ประชุมร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ที่ร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลพงษ์
18 ตุลาคม 2565

เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 29 กันยายน 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง เป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาและนำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดจากผู้นำที่เข้มแข็ง กล้าคิดกล้าทำ มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับเครือข่ายสถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่สนใจ ทั้งในจังหวัดน่านและจังหวัดอื่นๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน
#ขอขอบคุณทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยคะ
30 กันยายน 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง (ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์) สู่ถนนหมายเลข 5 ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
.....วันที่ 9 เดือน 9
#องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นชมพูพันธ์ุทิพย์) จำนวน 300 ต้น ถนนสายสันติสุข-แม่จริม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสู่ถนนหมายเลข 5 บ้านดอนใหม่ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข และเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อโดยทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบบลพงษ์ทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
#โครงการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
09 กันยายน 2565

กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดย นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้มอบหมายให้ นายวิสูตร ขัตติยะ รองนายกอบต.พงษ์ และนายขรรค์ชัย หิมมะวัน ประธานสภาอบต.พงษ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.พงษ์ พนักงานส่วนตำบลพงษ์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เทพื้นปูนซีเมนต์สร้างบ้านให้กับ นายไชย กันเสน บ้านเลขที่140 ม.2 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท และชุมชนสมทบอีกจำนวนหนึ่ง ในการนี้ ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้สละเวลา และแรงกาย ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ขอบคุณครับ

05 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (84 รายการ)