ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
233
เดือนที่แล้ว
2,402
ปีนี้
16,354
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
37,107
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240

1
"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นำโดยนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พ้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภา และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์และสวนสาธารณะหนองผาเลอ โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติต่อไป 

21 ตุลาคม 2565

ประชุมร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ที่ร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลพงษ์
18 ตุลาคม 2565

เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 29 กันยายน 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง เป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาและนำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดจากผู้นำที่เข้มแข็ง กล้าคิดกล้าทำ มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับเครือข่ายสถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่สนใจ ทั้งในจังหวัดน่านและจังหวัดอื่นๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน
#ขอขอบคุณทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยคะ
30 กันยายน 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง (ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์) สู่ถนนหมายเลข 5 ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
.....วันที่ 9 เดือน 9
#องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นชมพูพันธ์ุทิพย์) จำนวน 300 ต้น ถนนสายสันติสุข-แม่จริม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสู่ถนนหมายเลข 5 บ้านดอนใหม่ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข และเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อโดยทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบบลพงษ์ทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
#โครงการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
09 กันยายน 2565

กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดย นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้มอบหมายให้ นายวิสูตร ขัตติยะ รองนายกอบต.พงษ์ และนายขรรค์ชัย หิมมะวัน ประธานสภาอบต.พงษ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.พงษ์ พนักงานส่วนตำบลพงษ์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เทพื้นปูนซีเมนต์สร้างบ้านให้กับ นายไชย กันเสน บ้านเลขที่140 ม.2 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท และชุมชนสมทบอีกจำนวนหนึ่ง ในการนี้ ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้สละเวลา และแรงกาย ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ขอบคุณครับ

05 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (กิจกรรม : เยาวชนฅนต้นกล้า  จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปีที่ 2) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Chang) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง เกิดไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลอากาศหนาวและมีหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดต้นไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ทำให้ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศในปัจจุบันมีจำนวนที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างตระหนักให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศมากขึ้น  ซึ่งจะสามารถช่วยให้ทรัพยากรทางธรรมชาติกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับพระราชปณิธานพระปฐมบรมราชโองการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานว่า “เราจะสืบสาน รักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ได้สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่งพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาเพื่อราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบมาจนถึงปัจจุบัน พระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ได้ถ่ายทอดมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเรียนรู้หลักการทรงงาน โดยเสด็จ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงยึดมั่นในพระปณิธาน ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงห่วงใยเรื่องสภาวะโลกร้อนและเรื่องป่าไม้มาตลอด ดังนั้นจึงมุ่งมันที่จะค้นหาวิธีการเพิ่มปริมาณป่าไม้เพื่อเกื้อกูลแก่ธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งได้แก่  ดิน น้ำ อากาศ โดยวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดวิธีการหนึ่งนั้นคือ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง “...การปลูกป่า ถ้าให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่  ป่าสำหรับใช้สอย  ป่าสำหรับเป็นไม้ผลและป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้และระบบนิเวศน์  โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำและปลูกอุดช่องไหลตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ...”เพื่อจะทำให้เกิดป่าผสมผสานและสร้างสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”สามารถสนองตอบความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารปลูกต้นไม้รักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ประกอบกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชการที่  9 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503 ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติการสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนำพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูกและรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพและปลอดภัยจากการรุกราน  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์พืชพรรณการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผนและพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปี และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจตระหนักในความสำคัญเกิดความปิติ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไปถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมสภาพให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชน เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้วยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชนซึ่งถือเป็นต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ความดี สร้างจิตสำนึก ตระหนักรู้หวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่ชุมชนสังคมต่อไปได้

                    องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562  มาตรา 67(7)  โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลและสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  มีความตระหนักและให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้พืชที่หายากอยู่คู่กับท้องถิ่นจึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม : เยาวชนฅนต้นกล้า  จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปีที่ 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศน์ชุมชน  วิถีชุมชนจากประสบการณ์จริงโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อนำ  จะนำไปสู่จิตสำนึกที่ตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น  มีความรัก  ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น รักโรงเรียน รักท้องถิ่น          บ้านเกิด  รักสังคมและรักประเทศชาติ

2. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม  การแก้ไขปัญหา  การปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน  จะช่วยสร้างวินัยทางสังคม      ที่ดี  เช่น  ความรับผิดชอบและมีจิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ตัว  เป็นลักษณะของจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม  เพื่อสังคม  ซึ่งจะนำไปสู่ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  การแบ่งปัน  ความรัก  ความสามัคคี  ซึ่งจะส่งผลสู่ความเป็นชุมชน  สังคมที่เข้มแข็ง

3. เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย

4. เพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทยตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

5. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธารณะ

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์ และขับเคลื่อนแนวพระปณิธานการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างและ “โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”

07 กรกฎาคม 2565

โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร     สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่า  ประกอบกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดิน  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ประสบปัญหาหน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรงเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารสนองแนวพระราชดำริ ปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565  ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกันองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์จึงได้จัดทำ “โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน

2. เพื่อเป็นน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา   ธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกและทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร

4. เพื่อป้องกันการซะล้าง การพังทลายของหน้าดินและบรรเทาน้ำท่วมฉับพลันรักษาความชุ่มชื่นและปรับปรุงรักษาคุณภาพดินแก่ป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้พัฒนาและฟื้นฟูดิน

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน ตามโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1ล้านต้น ถวายพ่อ จังหวัดน่าน

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์และขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดน่าน 2 ปี 4 ขับเคลื่อน น่านหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนามิติป่าและวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

24 มิถุนายน 2565

โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร     สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปีติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่า  ประกอบกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และดิน  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ประสบปัญหาหน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรงเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารสนองแนวพระราชดำริ ปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565  ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

          เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกันองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์จึงได้จัดทำ “โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้  เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน

2. เพื่อเป็นน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา   ธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกและทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร

4. เพื่อป้องกันการซะล้าง การพังทลายของหน้าดินและบรรเทาน้ำท่วมฉับพลันรักษาความชุ่มชื่นและปรับปรุงรักษาคุณภาพดินแก่ป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้พัฒนาและฟื้นฟูดิน

5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน ตามโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1ล้านต้น ถวายพ่อ จังหวัดน่าน

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์และขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดน่าน 2 ปี 4 ขับเคลื่อน น่านหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนามิติป่าและวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

24 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
24 พฤษภาคม พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน ผสานวิถีชีวิตให้เป็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
#ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และพัฒนาตำบลพงษ์ค่ะ
26 พฤษภาคม 2565

มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ โดยนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ มอบหมายให้นายวิสูตร ขัติยะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการมอบสังกะสีให้กับผู้ประสบวาตภัย บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

24 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยนายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข ได้มอบหมายให้นายสำเริง กลั่นน้ำทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ณ สวนสาธารณะหนองผาเลอ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
19 พฤษภาคม 2565

ปรับเกลี่ยถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันทีี่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับเกลี่ยถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร สายห้วยดีหมี กิ่วน้ำ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 8 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการขนถ่ายผลิตทางการเกษตรให้มีความสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

19 พฤษภาคม 2565

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ โดย นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้มอบหมายให้ นายวิสูตร ขัตติยะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ที่ไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหารหรือประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้และขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มระหว่างกักตัว จำนวน 62 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19

05 เมษายน 2565

นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy)และรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 14  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ร่วมดำเนินการตามนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy)  ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ ให้แก่พนักงานงานส่วนตำบลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ทุกระดับ  ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

                   ข้อ 1  ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

                   ข้อ 2 ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยประเพณีนิยมหรือการรักษาความสัมพันธ์อันดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร   การลงนามในสมุดอวยพร  บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้และรับของขวัญโอกาสสำคัญต่างๆ โดยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาหรือมูลค่าในการับหรือให้นั้น จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส     ไม่เกิน 3,000  บาท  ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

                   ข้อ 3 ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ให้บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

                   ข้อ 4 การต้อนรับและรับรองผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร ให้ต้อนรับโดยสมควรเน้นการรับรองแบบเรียบง่าย ประหยัด และเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมิให้การเบียดเบียน เรี่ยไรผู้ใต้บังคับบัญชา    โดยไม่จำเป็น

17 มีนาคม 2565

โครงการจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันจันทร์ ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการโครงการแผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ....โดยกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสำนึกและความรับผิดชอบของประชาชน ให้มีจิตสาธารณะและร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้ วิเคราะห์ เพื่อให้รู้และเข้าใจตน โดยใช้กระบวนการชุมชน คือการสำรวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไข แล้วกำหนดอนาคตและทิศทาง การพัฒนาตนเอง หมู่บ้านและชุมชน ออกมาเป็นกิจกรรม โครงการที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ การพัฒนาในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการ ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอำเภอ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกันและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งตามนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยเน้นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก หากมีกิจกรรมที่เกินศักยภาพที่ชุมชนจะดำเนินการเองได้ อาจจะขอการสนับสนุนจากภาครัฐหรือองค์กรภายนอก ซี่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนทั้งระดับตำบลหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน การแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมที่เน้นการใช้ฐานของทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเห็นชอบในการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงโดยการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายด้วยเหตุและผล และใช้เสียงมติเห็นชอบส่วนใหญ่เป็นข้อตกลง สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการใดๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นแผนงาน โครงการที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชน โดยผ่านการส่งเสริมให้ชาวบ้าน รวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ และทบทวนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทชุมชนที่ชุมชนเรียนรู้ การจัดการตนเอง นำไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์และรวบรวมสรุปเป็นแผนพัฒนาของท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง ทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนมาเป็นเครื่องมือการสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดทำแผนชุมชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการภายในชุมชนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงได้จัดทำ โครงการจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและชุมชนที่อยู่ดีมีสุข พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป #ขอขอบคุณทีมงานวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมทีมงาน #ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

14 มีนาคม 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (74 รายการ)