ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

1
อบต.ออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

อบต.ได้ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อการควบคุมโรคในหมู่บ้านนาเลา หมู่บ้านป่าแดด และโรงเรียนศรีนาม่าน

07 สิงหาคม 2566

โครงกา่รรณรงค์แก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์และสิมธิสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้มอบหมายให้นายธกร นรินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลพงษ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์และสิทธิสตรี ขึ้นเพื่อเป็นการจัดอบรมสัมนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี อาชญากรรม โรคเอดส์ ตลอดจนให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสถานการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัวรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

03 สิงหาคม 2566

โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน
๒. เพื่อเป็นน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา ธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
๓. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกและทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร
๔. เพื่อป้องกันการซะล้าง การพังทลายของหน้าดินและบรรเทาน้ำท่วมฉับพลันรักษาความชุ่มชื่นและ
ปรับปรุงรักษาคุณภาพดินแก่ป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้พัฒนาและฟื้นฟูดิน
๕. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน
๖. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๕๐ คน
ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ และคณะครู เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ที่เข้ากิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง
26 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (กิจกรรม : เยาวชนฅนต้นกล้า  จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปีที่ 3),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม : เยาวชนฅนต้นกล้า  จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปีที่ 3)  ณ  โรงเรียนบ้านปางช้าง  มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน

โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1.เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศน์ชุมชน  วิถีชุมชนจากประสบการณ์จริงโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อนำ  จะนำไปสู่จิตสำนึกที่ตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น  มีความรัก  ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น รักโรงเรียน รักท้องถิ่น          บ้านเกิด  รักสังคมและรักประเทศชาติ

2. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม  การแก้ไขปัญหา  การปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน  จะช่วยสร้างวินัยทางสังคม      ที่ดี  เช่น  ความรับผิดชอบและมีจิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ตัว  เป็นลักษณะของจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลสู่ความเป็นชุมชน  สังคมที่เข้มแข็ง

3. เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย

4. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร

5. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์ และขับเคลื่อนแนวพระปณิธานการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างและ “โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดประมาณขยะก่อนนำสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม  #ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน

28 มิถุนายน 2566

อบต.พงษ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
     วันที่ 
26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาโดยในปี 2566 นี้กำหนดให้มี คำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Do Good Deeds for Dad against Drugs”
26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหา ดังนี้
   1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
   2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
   3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
   4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมด

26 มิถุนายน 2566

สำรวจเส้่นทางสายห้วยลี่ เชื่อมต่อบ้านดอนอภัย บ้านป่าอ้อย ต.ป่าแลวหลวงและบ้านดู่พงษ์ ตำบลดูพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

สำรวจเส้นทางสายห้วยลี่ เชื่อมต่อบ้านดอนอภัย บ้านป่าอ้อย ต.ป่าแลวหลวงและเส้นทางสายหนองแขม บ้านดู่พงษ์ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

20 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่  31  พฤษภาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยการดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย  กำจัดวัชพืชและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ

01 มิถุนายน 2566

ขอนำเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ขอนำเรียนชี้แจง.....
...จากภาพที่ปรากฎตามสื่อโซเชียลต่างๆ และมีผู้แชร์์ข้อมูลอย่างแพร่หลายนั้น อันเป็นเหตุทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเข้าใจผิดและเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ภาพลักษ์และการทำงานของ อบต.พงษ์ ได้รับความเสียหายและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จึงขอนำเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ว่าภาพที่ปรากฎลงสื่อโชเชียลต่างๆ มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน แต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อทราบ

24 พฤษภาคม 2566

โครงการอำเภอเคลื่อนที่ บ้านปางช้าง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

#กิจกรรมดีดี โครงการอำเภอเคลื่อนที่...
วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุขและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในอำเภอสันติสุข จัดกิจกรรมโครงการอำเภอเคลื่อนที่บ้านปางช้าง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหาความต้องการของชาวบ้าน พร้อมให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับทางราชการ บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ พร้อมนี้ได้ร่วมกันพัฒนาและทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางช้าง จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

24 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 11  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566  

12 พฤษภาคม 2566

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่สำคัญมากเนื่องจากแต่ละปีรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณอย่างมากเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคให้กับคนและสัตว์ การรักษาผู้ที่ถูกสัตว์พาหนะนำโรคกัด การเฝ้าระวัง การประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อีกต่อไป ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Thialand Rabies Awards 2023) เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต และปัจจุบันมีผู้ถูกสุนัขกัดและต้องได้รับการรักษาต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนทั้งในคนและสัตว์  โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่คน ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่โรคพิษสุนัขบ้าระบาด และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และในที่สุดจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในปี พ.ศ.2570 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น

11 พฤษภาคม 2566

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดย นายผัด ไชยกาอินทร์ นายก อบต.พงษ์ ได้มอบหมายให้ นายวิสูตร ขัติยะ รองนายกอบต.พงษ์ พร้อมด้วยรองปลัดและพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.พงษ์ ได้ดำเนินการส่งมอบบ้านและห้องน้ำให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นางสาวใย ดาวดอง บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จ.น่าน 2. นายสม เตปา บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 5 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 3. นางเกี๊ยว วงค์กันทะ บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 5 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

30 มีนาคม 2566

รายงานการปรึกษาหารือ การดำเนินงานด้านส่งเสริมวัฒนธรรมตำบลพงษ์ วันที่ 27 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

            รายงานการปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านส่งเสริมวัฒนธรรมตำบลพงษ์ วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  เรื่อง การเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง ในวันเสาร์ ที่ 15 เมษายน 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์เมืองพงษ์ร่วมใจ และกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ หมู่บ้าน พื้นที่ข้างล่าง หมู่บ้านละ 10 คน จำนวน 10 หมู่บ้าน รวม อย่างน้อย เป้าหมายตัวแทนผู้สูงอายุในตำบลพงษ์ 100 คน มติที่ประชุมเห็นชอบส่งผู้เข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าวภายใน วันที่ 3 เมษายน 2566 (เอกสารแนบตามบันทึกรายงานการประชุม)                                           

27 มีนาคม 2566

ประชาคมท้องถิ่น  (ระดับตำบล) เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันนี้ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 และจัดทำแผนพัฒนาตำบลพงษ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ เป็นอย่างสูง...
08 มีนาคม 2566

มาตรการต่อต้านการทุจริจ คอรัปชั่นและประกาศนโยบาย No Gift Policy  "ไม่รับของขวัญ ของกำนัล",องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
08 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (104 รายการ)