ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

 

“ตำบลพอเพียง เมืองต้นน้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย ปลายทางพัฒนาสู่อาเซียน”

 

พันธกิจการพัฒนา


1. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถให้การบริการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
3. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต พัฒนาตนเองและชุมชนให้สงบสุขเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
4. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ได้ มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนและการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อการเกษตร
8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
9. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน มีอาหารปลอดภัย
11. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
13. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
14. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)
15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
16. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
17. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน

 

ยุทธศาสตร์

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรังถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอด
1.2) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
1.3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบไฟฟ้า ประปาระบบสื่อสารให้มีคุณภาพดีขึ้น
1.4) พัฒนาระบบผังเมือง อาคาร สถานที่สาธารณะ

2) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
2.2) พัฒนาระบบทุนเพื่อการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2.3) ส่งเสริมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.5) ส่งเสริมให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
2.6) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
2.7) พัฒนาบุคลากร การบริหารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2.8) การแก้ไขปัญหาความยากจนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
2.9) การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

3) ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
3.3) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
3.4) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
3.5) สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง
3.6) สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.7) การพัฒนาความมั่นคงในการดำรงในการดำรงชีวิตของประชาชน
3.8) สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

 

4) ด้านการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม บูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2) ส่งเสริม การศึกษา ค้นคว้า ทางศิลปวัฒนธรรม
4.3) พัฒนาและบูรณะแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ โบราณสถาน

 

5) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์ พร้อมนำวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ
5.1) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มพื้นที่ต้นน้ำด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.2) การส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการตามแผนงานขยายผลโครงการหลวง
5.3) ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

 

6) ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.1 ) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มพื้นที่ต้นน้ำด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2) การส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการตามแผนงานขยายผลโครงการหลวง
6.3) ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
6.5) บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน